CHP’nin Acıklı Hali

Bu haber 20 Ocak 2016 - 23:36 'de eklendi ve 1.236 kez görüntülendi.
Hüseyin Nizamoğluhuseyinnizamoglu@hamlegazetesi.com.tr
Nerede Kalmıştık

Hüseyin Nizamoğlu

Hafta için­de ana ­mu­ha­le­fet par­ti­mi­zin genel ku­ru­lu vardı. 19 Ocak 2016 günü de grup top­lan­tı­sı­nı din­le­dik. 1 Kasım 2015 günü mil­let­ve­ki­li se­çi­mi ya­pıl­mış­tı. O kadar olum­suz ha­re­ket edil­di ki, bu se­çi­min so­nun­da özel­lik­le CHP’de yö­ne­tim de­ği­şik­li­ği bek­le­ni­yor­du. Oysa CHP li­de­ri­nin tu­tu­mu, kendi par­ti­si­ne isyan et­ti­ri­yor­du. CHP’nin parti tü­zü­ğü, genel baş­ka­na ver­di­ği yetki onu bu hale ge­tir­di. Parti mec­li­si­ne se­çil­me­si ge­re­ken 53 üye­nin 23’ü li­de­re mu­ha­lif olan ekip­ten se­çil­miş­tir. Li­de­re yakın olan­lar­dan ancak 29 kişi se­çi­le­bil­miş­tir. Gerek genel ku­rul­da se­zi­len hava veya parti mec­li­si se­çi­mi ne­ti­ce­le­ri son­ra­sı ya­pı­lan gurup top­lan­tı­sın­da, pek öf­ke­liy­di. Var gücü ile Ak Parti’ye oy veren mil­le­te ha­ka­ret­ler yağ­dı­rı­yor­du.
DİKTA­TÖR
BO­ZUN­TU­SUY­MUŞ
Genel ku­rul­da­ki ko­nuş­ma­la­rı­nın ta­ma­mı­nı, Baş­kan Tay­yip Er­do­ğan’a ha­ka­ret ede­rek iş yap­tım san­mış­tır. Bu gibi yalan ve çok yan­lış söz­le­ri söy­le­yen eski parti li­der­le­ri de vardı. Ama bu günkü CHP li­de­ri kadar ta­ban­sız hiç ol­ma­dı. Me­se­la; Er­ge­ne­kon İhti­lal Ör­gü­tü su­çüs­tü ol­du­ğu sı­ra­da CHP Li­de­ri Deniz Bay­kal idi. O dönem on­la­rın avu­ka­tı ol­du­ğu­nu söy­le­yen Deniz Bay­kal idi. Deniz Bay­kal kim­le­rin işine gel­me­di de bir oyun­la is­ti­fa etmek zo­run­da bı­ra­kıl­mış­tı. Aynı oyunu oy­na­yan gizli eller, acil ola­rak Kı­lıç­da­roğ­lu’nu bulup lider yap­tı­lar. O sı­ra­lar­da par­ti­nin say­gın ki­şi­le­ri­nin söz­le­ri dik­ka­te alın­ma­dı bile… Der­sim’den bah­se­dil­di, orada ya­şa­nan kat­li­am­la­rı CHP’nin yap­tı­ğı­nı açık­la­dı­lar. SSK’nın nasıl iflas et­ti­ği­ni ve ço­cuk­la­ra si­gor­ta­lı yap­ma­nın su­çu­nu ta­şı­yan­dan bah­set­ti­ler. Bi­ri­le­ri par­ti­si­ni sa­vun­du­ğu halde baş­ka­la­rı da CHP’nin İş Ban­ka­sı’ndan her ay al­mak­ta ol­du­ğu sözde mi­ra­sın hiç de hakkı ol­ma­dı­ğı­nı dile ge­ti­ri­yor­du.
İŞ BAN­KA­SI’NDAN CHP’YE MİRAS KİMDEN KAL­MIŞ?
(Kılıç Ali; a. g. e. S; 59) Ata­türk’ün ölü­mün­den kısa bir süre önce no­ter­de tas­dik et­tir­di­ği va­si­yet­na­me şöy­le­dir.
1- Nutuk ve hisse se­net­le­ri, şim­di­ki gibi İş Ban­ka­sı ta­ra­fın­dan ne­ma­la­na­cak­tır.
2- Her se­ne­ki ne­ma­dan bana “asıl olan” nis­pet­le­ri şe­re­fi mah­sus kal­dık­ça “Ve­fat­la­rı­na kadar” Mak­bu­le’ye ayda bin, Afet’e sekiz yüz, Ru­ki­ye ile Ne­bi­le’ye “şimdi ol­du­ğu gibi “yüz lira ve­ri­le­cek­tir.
3- Sa­bi­ha Gök­çen’e bir mes­ken te­da­ri­ki için ay­rı­ca para ve­ri­le­cek­tir.
4- Mak­bu­le’nin ve­fa­tı­na kadar “ Çan­ka­ya’da otur­du­ğu ev de em­rin­de ola­cak­tır.
5- İsmet İnönü’nün ço­cuk­la­rı­na yük­sek tas­hil­le­ri­ni bi­ti­rin­ce­ye kadar muh­taç ola­cak­la­rı yar­dım ya­pı­la­cak­tır.
6- Her sene ne­ma­dan mü­te­ba­ki mik­tar yarı ya­rı­ya Türk Tarih ve Dil Ku­rum­la­rı’na tah­sis edi­le­cek­tir.
CHP’NİN İŞ BAN­KA­SI
OPE­RAS­YO­NU
(Kutay Cemal; a. g. e. S: 201) Ata­türk’ün diğer his­se­le­ri ha­zi­ne de ol­du­ğu için ser­ma­ye ar­tı­şı­nı ha­zi­ne yap­mış­tır. Do­la­yı­sı ile diğer Tarih ve Dil Ku­rum­la­rı kâr­dan nema alan ol­duk­la­rı için ha­zi­ne so­rum­lu­dur.
Ha­zi­ne ile CHP ara­sın­da açı­lan dava ko­nu­su 1980’li yıl­lar­da ne ol­muş­sa olmuş ha­zi­ne­de­ki his­se­le­rin yüzde 27’si CHP’nin olmuş. Her ay mil­yar­lar ge­li­ri var. Elim­de bir­kaç ki­tap­tan alın­mış bel­ge­ler var. Ancak ben özet çı­kar­mış bu­lu­nu­yo­rum. Bu­ra­da kimin mi­ra­sı­nı ha­zi­ne­den alıp da, doğ­ma­yan­la­rın hak­kı­nı yi­yen­ler ne hakla edep­siz­lik edi­yor­lar?
OR­TA­NIN SO­LU-LAİKLİK-ULU­SAL­CI­LIK VE
ATA­TÜRK İLKE­LERİ
Bun­la­rın hepsi de parti slo­ga­nı ola­rak ye­ni­le­nip durur. Ama hiç bi­ri­si­nin tu­tar­lı yanı yok­tur. Her Ra­ma­zan ayı ge­lin­ce yıl­lar­dan beri ka­pa­lı ka­dın­la­rı rek­lam eder­ler. Din­dar­lık tas­lar­lar. Ancak bay­ram sonu eski bil­dik­le­ri­ne devam eder­ler. Din­dar­lar için “İrtica” hort­lu­yor der­ler. İşle­ri­ne geldi mi de malum hoca ile can ciğer olu­ve­rir­ler. Gaye sağ ik­ti­dar varsa ona ne yapıp yıp­rat­ma­lı ve if­ti­ra at­ma­lı. Büyük umut­lar­la se­çi­me gi­rer­ler, at­tık­la­rı yalan if­ti­ra­lar ken­di­le­ri­nin san­dık­ta kal­ma­sı­na sebep olur.
2013 yılı Gezi olayı ile bir araya gel­di­ler, aynı yıl 17 ve 25 Ara­lık ola­yı­nı icat et­ti­ler. Üs­te­lik se­çi­me üç ay kal­mış­tı. Pe­ri­şan olan ken­di­le­ri oldu. Cum­hur­baş­ka­nı se­çi­mi ve mil­let­ve­ki­li se­çim­le­rin­de hepsi de pe­ri­şan ol­duk­la­rı halde, hiç de mil­let­ten utan­mı­yor­lar. Bun­lar nasıl Türk, nasıl Kürt şaş­ma­mak ge­re­ki­yor.
En çok üzü­len mil­le­ti­miz, Gazi Mus­ta­fa Kemal Paşa’nın ar­ka­sı­na sı­ğı­nı­yor­lar. Bunu mil­let bil­mi­yor sa­nı­yor­lar. Ya­zık­lar olan onlar de­ğil­dir. Şehit ve Ga­zi­le­ri­miz­dir.

 

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.