CHP’nin Acıklı Hali

Bu haber 18 Ekim 2018 - 0:20 'de eklendi ve 1.584 kez görüntülendi.
Hüseyin Nizamoğluhuseyinnizamoglu@hamlegazetesi.com.tr
Nerede Kalmıştık

Hüseyin Nizamoğlu

İş Bankası’nın %28 hissesi, 1980’li yıllarda guguk mahkemesi kararıymış.

Hafta için­de ana ­mu­ha­le­fet par­ti­mi­zin genel ku­ru­lu vardı. 19 Ocak 2016 günü de grup top­lan­tı­sı­nı din­le­dik. 1 Kasım 2015 günü mil­let­ve­ki­li se­çi­mi ya­pıl­mış­tı. O kadar olum­suz ha­re­ket edil­di ki, bu se­çi­min so­nun­da özel­lik­le CHP’de yö­ne­tim de­ği­şik­li­ği bek­le­ni­yor­du. Oysa CHP li­de­ri­nin tu­tu­mu, kendi par­ti­si­ne isyan et­ti­ri­yor­du. CHP’nin parti tü­zü­ğü, genel baş­ka­na ver­di­ği yetki onu bu hale ge­tir­di. Parti mec­li­si­ne se­çil­me­si ge­re­ken 53 üye­nin 23’ü li­de­re mu­ha­lif olan ekip­ten se­çil­miş­tir. Li­de­re yakın olan­lar­dan ancak 29 kişi se­çi­le­bil­miş­tir. Gerek genel ku­rul­da se­zi­len hava veya parti mec­li­si se­çi­mi ne­ti­ce­le­ri son­ra­sı ya­pı­lan gurup top­lan­tı­sın­da, pek öf­ke­liy­di. Var gücü ile Ak Parti’ye oy veren mil­le­te ha­ka­ret­ler yağ­dı­rı­yor­du.

DİKTA­TÖR BO­ZUN­TU­SUY­MUŞ
Genel ku­rul­da­ki ko­nuş­ma­la­rı­nın ta­ma­mı­nı, Baş­kan Tay­yip Er­do­ğan’a ha­ka­ret ede­rek iş yap­tım san­mış­tır. Bu gibi yalan ve çok yan­lış söz­le­ri söy­le­yen eski parti li­der­le­ri de vardı. Ama bu günkü CHP li­de­ri kadar ta­ban­sız hiç ol­ma­dı. Me­se­la; Er­ge­ne­kon İhti­lal Ör­gü­tü su­çüs­tü ol­du­ğu sı­ra­da CHP Li­de­ri Deniz Bay­kal idi. O dönem on­la­rın avu­ka­tı ol­du­ğu­nu söy­le­yen Deniz Bay­kal idi. Deniz Bay­kal kim­le­rin işine gel­me­di de bir oyun­la is­ti­fa etmek zo­run­da bı­ra­kıl­mış­tı. Aynı oyunu oy­na­yan gizli eller, acil ola­rak Kı­lıç­da­roğ­lu’nu bulup lider yap­tı­lar. O sı­ra­lar­da par­ti­nin say­gın ki­şi­le­ri­nin söz­le­ri dik­ka­te alın­ma­dı bile… Der­sim’den bah­se­dil­di, orada ya­şa­nan kat­li­am­la­rı CHP’nin yap­tı­ğı­nı açık­la­dı­lar. SSK’nın nasıl iflas et­ti­ği­ni ve ço­cuk­la­ra si­gor­ta­lı yap­ma­nın su­çu­nu ta­şı­yan­dan bah­set­ti­ler. Bi­ri­le­ri par­ti­si­ni sa­vun­du­ğu halde baş­ka­la­rı da CHP’nin İş Ban­ka­sı’ndan her ay al­mak­ta ol­du­ğu sözde mi­ra­sın hiç de hakkı ol­ma­dı­ğı­nı dile ge­ti­ri­yor­du.

İŞ BAN­KA­SI’NDAN CHP’YE MİRAS KİMDEN KAL­MIŞ?

(Kılıç Ali; a. g. e. S; 59) Ata­türk’ün ölü­mün­den kısa bir süre önce noterde tastik ettirdiği va­si­yet­na­me;

1- Nutuk ve hisse se­net­le­ri, şim­di­ki gibi İş Ban­ka­sı ta­ra­fın­dan tas­dik ne­ma­la­na­cak­tır.

2- Her se­ne­ki ne­ma­dan bana “asıl olan” nis­pet­le­ri şe­re­fi mah­sus kal­dık­ça “Ve­fat­la­rı­na kadar” Mak­bu­le’ye ayda bin, Afet’e sekiz yüz, Ru­ki­ye ile Ne­bi­le’ye “şimdi ol­du­ğu gibi “yüz lira ve­ri­le­cek­tir.

3- Sa­bi­ha Gök­çen’e bir mes­ken te­da­ri­ki için ay­rı­ca para ve­ri­le­cek­tir.

4- Mak­bu­le’nin ve­fa­tı­na kadar Çan­ka­ya’da otur­du­ğu ev de em­rin­de ola­cak­tır.

5- İsmet İnönü’nün ço­cuk­la­rı­na yük­sek tahsillerini bi­ti­rin­ce­ye kadar muh­taç ola­cak­la­rı yar­dım ya­pı­la­cak­tır.

6- Her sene ne­ma­dan mü­te­ba­ki mik­tar yarı ya­rı­ya Türk Tarih ve Dil Ku­rum­la­rı’na tah­sis edi­le­cek­tir.

CHP’NİN İŞ BAN­KA­SI OPE­RAS­YO­NU

(Kutay Cemal; a. g. e. S: 201) Ata­türk’ün diğer his­se­le­ri ha­zi­ne de ol­du­ğu için ser­ma­ye ar­tı­şı­nı ha­zi­ne yap­mış­tır. Dikkat edin sahte sahip yok. Do­la­yı­sı ile diğer Tarih ve Dil Ku­rum­la­rı kâr­dan nema alan ol­duk­la­rı için ha­zi­ne so­rum­lu­dur.

Ha­zi­ne ile CHP ara­sın­da açı­lan dava ko­nu­su 1980’li yıl­lar­da ne ol­muş­sa olmuş ha­zi­ne­de­ki his­se­le­rin yüzde 27’si CHP’nin olmuş. Her ay mil­yar­lar ge­li­ri var. Elim­de bir­kaç ki­tap­tan alın­mış bel­ge­ler var. Ancak ben özet çı­kar­mış bu­lu­nu­yo­rum. Bu­ra­da kimin mi­ra­sı­nı ha­zi­ne­den alıp da, doğ­ma­yan­la­rın hak­kı­nı yi­yen­ler ne hakla edep­siz­lik edi­yor­lar?

OR­TA­NIN SO­LU- LAİKLİK- ULU­SAL­CI­LIK VE ATA­TÜRK İLKE­LERİ

Bun­la­rın hepsi de parti slo­ga­nı ola­rak ye­ni­le­nip durur. Ama hiç bi­ri­si­nin tu­tar­lı yanı yok­tur. Her Ra­ma­zan ayı ge­lin­ce yıl­lar­dan beri ka­pa­lı ka­dın­la­rı rek­lam eder­ler. Din­dar­lık tas­lar­lar. Ancak bay­ram sonu eski bil­dik­le­ri­ne devam eder­ler. Din­dar­lar için “İrtica” hort­lu­yor der­ler. İşle­ri­ne geldi mi de malum hoca ile can ciğer olu­ve­rir­ler. Gaye sağ ik­ti­dar varsa ona ne yapıp yıp­rat­ma­lı ve if­ti­ra at­ma­lı. Büyük umut­lar­la se­çi­me gi­rer­ler, at­tık­la­rı yalan if­ti­ra­lar ken­di­le­ri­nin san­dık­ta kal­ma­sı­na sebep olur.

2013 yılı Gezi olayı ile bir araya gel­di­ler, aynı yıl 17 ve 25 Ara­lık ola­yı­nı icat et­ti­ler. Üs­te­lik se­çi­me üç ay kal­mış­tı. Pe­ri­şan olan ken­di­le­ri oldu. Cum­hur­baş­ka­nı se­çi­mi ve mil­let­ve­ki­li se­çim­le­rin­de hepsi de pe­ri­şan ol­duk­la­rı halde, hiç de mil­let­ten utan­mı­yor­lar. Bun­lar nasıl Türk, nasıl Kürt şaş­ma­mak ge­re­ki­yor.

En çok üzü­len mil­le­ti­miz, Bunları Gazi Mus­ta­fa Kemal Paşa’nın ar­ka­sı­na sı­ğı­nı­yor­lar. Bunu mil­let bil­mi­yor sa­nı­yor­lar. Ya­zık­lar olan onlar de­ğil­dir. Şehit ve Ga­zi­le­ri­miz­dir.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.