Baş­kan Sa­at­cı’ya yargı şoku

Bu haber 21 Temmuz 2015 - 19:14 'de eklendi ve 1.013 kez görüntülendi.

baskansaatci6161661984Muğla’nın DP’li Fet­hi­ye Be­le­di­ye Baş­ka­nı Beh­çet Sa­at­cı, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı mü­fet­tiş­le­ri ta­ra­fın­dan ya­pı­lan in­ce­le­me son­ra­sın­da 3 fark­lı dosya hak­kın­da yar­gı­lan­mak­la karşı kar­şı­ya kaldı. Ka­ra­ra tep­ki­si­ni dü­zen­le­di­ği basın top­lan­tı­sı ile du­yu­ran Sa­at­cı, “Şe­ri­atın kes­ti­ği par­mak acı­maz” di­ye­rek, ve­ri­le­me­yecek he­sa­bı­nın ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di.

Haber Mer­ke­zi
Muğla’nın DP’li Fet­hi­ye Be­le­di­ye Baş­ka­nı Beh­çet Sa­at­cı, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı mü­fet­tiş­le­ri ta­ra­fın­dan ya­pı­lan in­ce­le­me son­ra­sın­da 3 fark­lı dosya hak­kın­da yar­gı­lan­mak­la karşı kar­şı­ya kaldı. Ka­ra­ra tep­ki­si­ni dü­zen­le­di­ği basın top­lan­tı­sı ile du­yu­ran Sa­at­cı, “Şe­ri­atın kes­ti­ği par­mak acı­maz” di­ye­rek, ve­ri­le­me­yecek he­sa­bı­nın ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di.

Muğla’nın Fet­hi­ye Be­le­di­ye Baş­ka­nı Beh­çet Sa­at­cı, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı mü­fet­tiş­le­ri ta­ra­fın­dan ya­pı­lan in­ce­le­me son­ra­sın­da 3 fark­lı dosya hak­kın­da yar­gı­la­na­cak. İlgili yar­gı­la­ma dos­ya­la­rı­nın içe­ri­ği­ni Cafe Geniş, Rafet Res­ta­urant ve Çalış’ta bu­lu­nan Yörük ça­dı­rı­nın kaçak ola­rak inşa edil­me­si­ne göz yu­mul­ma­sı oluş­tu­ru­yor.

2009 yı­lın­da in­ter­net üze­rin­den pay­la­şı­lan bel­ge­ler­le Fet­hi­ye Be­le­di­ye­si’ne yö­ne­lik ciddi suç­la­ma­lar­da bu­lu­nul­muş­tu. Kim ta­ra­fın­dan pay­la­şıl­dı­ğı be­lir­le­ne­me­yen bel­ge­ler­le il­gi­li İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Fet­hi­ye Be­le­di­ye­si’nde in­ce­le­me baş­lat­mış­tı. Ba­kan­lık mü­fet­tiş­le­ri ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ve ta­mam­la­nan in­ce­le­me­ler son­ra­sın­da Fet­hi­ye Be­le­di­ye Baş­ka­nı Beh­çet Sa­at­cı hak­kın­da 3 fark­lı dos­ya­dan yar­gı­lan­ma ka­ra­rı çıktı.

Ka­ra­ra tep­ki­si­ni dü­zen­le­di­ği basın top­lan­tı­sı ile du­yu­ran Baş­kan Sa­at­cı, “Şe­ri­atın kes­ti­ği par­mak acı­maz” di­ye­rek, ve­ri­le­me­yecek he­sa­bı­nın ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Mec­lis üye­le­riy­le gidip hesap ve­re­cek­le­ri­ni be­lir­ten Sa­at­cı, “So­ruş­tur­ma­ya konu olan yer­le­rin biri, 1960 yı­lın­da ya­pı­lan ve Fet­hi­ye’nin o zaman tek res­ta­uran­tı olan Rafet Res­ta­urant. Di­ğe­ri Cafe Geniş. So­nun­cu­su da dürüp de­ve­nin üze­ri­ne yük­le­di­ğin zaman yok olan Yörük ça­dı­rı. Bun­lar kaçak in­şa­at olu­yor ama bize isnat edi­len suç­la­rı or­ta­ya atan­lar­la il­gi­li hiç­bir şey ya­pıl­mı­yor. Bizim de ad­li­ye­den veya İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğın­dan en kısa za­man­da sonuç bek­le­mek doğal hak­kı­mız­dır.” dedi.
Bu arada Fet­hi­ye Be­le­di­ye Baş­ka­nı Beh­çet Sa­at­cı, Be­le­di­ye­nin ki­ra­cı­sı ko­nu­mun­da olan iş­ye­ri sa­hip­le­ri­ni üzecek bir başka konu hak­kın­da açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Sa­at­cı, ken­di­le­ri­ne ula­şan yazı ile bun­dan sonra Be­le­di­ye­nin sahip ol­du­ğu mülk­le­rin söz­leş­me­le­ri sona er­di­ği ta­rih­ten iti­ba­ren, yerin tah­li­ye edi­lip ye­ni­den iha­le­ye çı­ka­rıl­ma­sı ge­re­ke­ce­ği­ni be­lirt­ti. Uy­gu­la­ma­nın Fet­hi­ye’de hu­zu­ru bo­za­ca­ğı­nı iddia eden Sa­at­cı, de­de­den ba­ba­dan be­le­di­ye­nin ki­ra­cı­sı olan in­san­la­rın bu uy­gu­la­ma ile yer­le­rin­den ola­ca­ğı­nı ifade etti. Baş­kan Sa­at­cı söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü:

“Biz Tür­ki­ye’nin hemen her ye­rin­de ya­pı­lan uy­gu­la­ma­lar­da ol­du­ğu gibi, dev­le­ti­mi­zi, be­le­di­ye­mi­zi za­ra­ra uğ­rat­ma­dan, kamu hak­kı­nı gö­ze­te­rek, her yıl TE­FE-TÜ­FE ora­nın­da zam ya­pa­rak söz­leş­me­le­ri devam et­ti­ri­yo­ruz. Gelen yazı ile bize dur dendi. Her 3 yılda bir ihale sü­re­si bit­tik­ten sonra iha­le­ye çık­ma­lıy­mı­şız. Ar­ka­daş­lar, bu savaş ila­nı­dır. Be­le­di­ye mülkü el­bet­te kim­se­nin ta­pu­lu malı de­ğil­dir ama ge­le­nek­sel­le­şen sos­yal ya­şan­tı­mız var. Biz­den is­te­nen uy­gu­la­ma hu­zu­ru ka­çı­rır. Her şeyi bi­tir­dik, Tür­ki­ye’de sa­de­ce bu so­ru­nu­muz mu kaldı. Yet­ki­li­le­ri bir kere daha bu ka­ra­rı göz­den ge­çir­me­ye davet edi­yo­rum. Hu­kuk­çu ar­ka­daş­la­rı­mız bu ko­nu­da uy­gu­la­ma­la­rı araş­tı­rı­yor. Uma­rız es­na­fı­mı­za zarar ver­me­den bu ka­rar­la­rı uy­gu­la­ya­bi­li­riz. Ama bu sü­re­de söz­leş­me­si biten yer­le­ri de iha­le­ye çı­kar­ma­mız ge­re­kecek.”

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.