ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR / MUĞLA KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU « Hamle Gazetesi

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR / MUĞLA KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Bu haber 26 Haziran 2014 - 2:06 'de eklendi ve 1.339 kez görüntülendi.

36 AY SÜREYLE 17 ADET ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIMI İHALESİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası         : 2014/70028
1-İdarenin
a) Adresi        : Karamehmet Mah. Apdi İpekçi Cad. No:70
48000MENTEŞE/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası    : 2522144041 – 2522144046
c) Elektronik Posta Adresi    : muglakamu@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi        : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı    : Sürücüsüz ve akaryakıt hariç tüm giderleri
(vergi, sigorta,kasko, bakım, onarım v.b.)
yüklenici tarafından karşılanmak üzere, 36
ay süre ile 17 adet aracın kiralanması hiz-
meti işidir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer
alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer        : Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde:
c) Süresi            :İşe başlama tarihinden itibaren
36 (otuz altı) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer         : MUĞLA İLİ KAMU HASTANELERİ
BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TOP-
LANTI SALONU -Karamehmet Mah. Apdi
İpekçi Cad. No:70 48000-MENTEŞE/MUĞLA
b) Tarihi ve saati         : 18.07.2014 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesin-de uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,  odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin  yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen  sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İşin özelliği gereği teklif edilen araçlara ait yetkili kurum ve  kuruluşlardan tarafından alınan K -Belgelerini ihale dosyasında sunmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye  yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde,  noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin  ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzelkişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu  gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması  halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları  gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari  Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici  teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel  kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede; kamu kurum ve kuruluşları ve/veya özel sektörde gerçekleştirilen sürücülü ve/veya sürücüsüz her türlü araç kiralama hizmetleri (iş makineleri hariç) benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı MUĞLA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATIN ALMA BİRİMİ -Karamehmet Mah. Apdi İpekçi Cad. No:70 48000 – MENTEŞE / MUĞLA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUĞLA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATIN ALMA BİRİMİ – Karamehmet Mah. Apdi İpekçi Cad. No:70 48000 – MENTEŞE / MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (120) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.