AKARYAKIT, KALORİFER VE JENERATÖR YAKITI SATIN ALINACAKTIR / AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK « Hamle Gazetesi

AKARYAKIT, KALORİFER VE JENERATÖR YAKITI SATIN ALINACAKTIR / AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Bu haber 12 Kasım 2015 - 0:05 'de eklendi ve 1.044 kez görüntülendi.

MUĞLA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLARIMIZIN AKARYAKIT, KALORİFER VE JENERATÖR YAKITI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2015/153251

1-İdarenin

 1. a)Adresi: Emirbeyazit Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 4/3 48000 Marmaris Bulvarı MUĞLA MERKEZ/MUĞLA
 2. b)Telefon ve faks numarası: 2522141240 – 2522143157
 3. c)Elektronik Posta Adresi: mugla@aile.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

 1. a)Niteliği, türü ve miktarı: Benzin-6.500 Lt., Motorin (diğer) 72.300 Lt., Kalorifer Yakıtı
  ( fuel oil) 22.000 Kg

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b)Teslim yerleri: Kalorifer yakıtları ( fuel oil ve LPG): Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Fethiye Belediyesi Huzurevi Müdürlüğü ve Fethiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Benzin ve Motorin (diğer) Müdürlüğümüz ve bağlı Kuruluşların hizmet araçlarına ihtiyaca binaen.
 2. c) Teslim tarihi: Müdürlüğümüz taşıtlarının İl içi ve İl dışına yapacakları seyahatlerde akaryakıt ihtiyacı olduğu zaman, yüklenici firmanın bağlı olduğu ana dağıtım şirketinin akaryakıt istasyonlarından ATC marifetiyle akaryakıt alımı gerçekleştirilecektir. Alımı yapılacak akaryakıt ürünleri yüklenici tarafından Müdürlüğümüz, Müdürlüğümüze bağlı kurum ve kuruluşlarının sözleşme sonrasında verilecek listede belirtilen adreslerde bulunan yakıt tanklarına yerinde teslim edilecek ve bu iş için ayrıca nakliye ödenmeyecektir. Kalorifer Yakıtı, idarece belirlenen ihtiyaca göre istenilen miktarda yazılı (fax veya e-mail) veya şifai talep doğrultusunda partiler halinde alınarak kabulü yapılacaktır. Şifai talepler yüklenicinin istemesi durumunda yazılı olarak da yapılacaktır. İdare tarafından talep edilen Kalorifer Yakıtı, en geç 5 (beş) gün içinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer: Emir Beyazıt Mah. Cumhuriyet Cad. No:4/3 Menteşe MUĞLA
 2. b) Tarihi ve saati: 04.12.2015 – 09:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar
Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli firma EPDK’dan almış olduğu bayilik lisans belgesinin aslını ve noterden tasdikli suretini, ihaleye katılacak olan Akaryakıt Pompa Satış İstasyonları herhangi bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama şirketinden ihale yapılacağı yıl içerisinde almış olduğu Akaryakıt Pompa Satış İstasyonu Bayilik belgesi ve Akaryakıt İstasyon İşletme Ruhsatının Noter tasdikli suretini veya aslını teklifleri ile birlikte vereceklerdir. Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise EPDK’dan alınan Akaryakıt Dağıtım Şirketi olduğunu gösterir belge. Akaryakıt dağıtım ve pazarlama bayisi ise EPDK’dan alınmış Bayilik lisansı, bayisi olduğu kuruluşa ait EPDK’dan alınmış Akaryakıt Dağıtım Kuruluşu olduğunu gösterir belge, ayrıca istasyonlu bayilik lisansı olmalıdır.

Akaryakıt dağıtım firmasından alınan yetkili satıcı belgesi.

Muğla ili sınırları içerisinde akaryakıt istasyonu bulunmayan istekli ihale teklif zarfında diğer akaryakıt dağıtım şirketlerinden alınacak taahhüt belgesiyle ihaleye katılabileceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %10 (on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Emir Beyazıt Mah. Cumhuriyet Cad. No:4/3 Menteşe MUĞLA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emir Beyazıt Mah. Cumhuriyet Cad. No:4/3 Menteşe
  MUĞLA
  adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

 1. istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Diğer hususlar:

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır. Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık Huzurevi Müdürlüğü-Fethiye Belediyesi Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık Kadın Konukevi-Fethiye Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezi- Fethiye Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık Yetiştirme Yurdu-Fethiye-Erkek Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık Sosyal Hizmet Merkezi-Menteşe Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi- Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık Çocuk Destek Merkezi – Şükrü Bircan Kürek Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi-Muğla Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık Huzurevi Müdürlüğü-Abide-H.Nuri Öncüer Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık Sosyal Hizmet Merkezi Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.