Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Bu haber 16 Mayıs 2014 - 0:46 'de eklendi ve 853 kez görüntülendi.

Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü
ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2014/54113

1-İdarenin

a) Adresi:ŞEYH MAH. BELEDİYE SK. 8 48000
MENTEŞE/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası:2522141846
c) Elektronik Posta Adresi: –
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: 150.000 Lt. Motorin. 5.000 Lt. Kurşunsuz Benzin (95
oktan)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri
:Belediyemiz hizmet araçları ve iş makinalarının ihtiyacı
olan motorin ve kurşunsuz benzin akaryakıt
istasyonundan alınacaktır. İdarenin istediği miktarda
motorinin bir kısmını Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü
Makine İkmal Servisi bünyesindeki istasyona teslim
edilecektir.
c) Teslim tarihi:01.07.2014- 31.12.2014 Tarihleri arasında idari ve teknik
şartname hükümlerine göre teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Menteşe Belediyesi Konakaltı İskender Alper Kültür
Merkezi
b) Tarihi ve saati
:13.06.2014- 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve
Sanatkarlar Odası belgesi:

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar
Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat
gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) İstekli bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerli olan teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım
pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgesi,

b) İstekli bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise. teklif sahibinin bayisi
olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerli olan Akaryakıt Dağıtım ve
Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesi.

c) İstekli Enerji Piyasısı Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim
tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu bayilik belgesi.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret
Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu
bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz
olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve
teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Akaryakıtlar için TS 3082 -EN 590, TS EN 228 Standart belgeleri idareye sunulacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Her türlü akaryakıt alım-satım taahhüt işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı
Menteşe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-
imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Menteşe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine
elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri
için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat
sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 “ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.