87 KALEM (7 GRUP) MAKİNE TEÇHİZAT

Bu haber 27 Temmuz 2016 - 0:10 'de eklendi ve 726 kez görüntülendi.

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

 

87 KALEM (7 GRUP) MAKİNE TEÇHİZAT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/272326

 

1-İdarenin
a) Adresi : ÜNIVERSITE YERLESKESI MEFHARET KOÇMAN SAĞLIK MERKEZİ KAT:1 48000 MENTEŞE/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : (252)2111116 – (252)2111136
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@mu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 87 Kalem (7Grup) Makine Teçhizat Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Söz konusu malzemeler Akademik ve İdari Personel yemekhanesi olarak düzenlenecek olan Türkevi’ nde görevli ilgili kişi/kişilere imza karşılığında teslim edilecektir
c) Teslim tarihi : İhale konusu mal ve malzemeler sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 (otuz) takvim günü içerisinde Türkevi’ nde görevli ilgili kişi/kişilere imza karşılığında teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Kötekli Mahallesi Üniversite Yerleşkesi Mefharet Koçman Sağlık Merkezi Binası Kat:1 Menteşe/MUĞLA
b) Tarihi ve saati : 16.08.2016 – 10:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a)           İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b)           Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

d) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif
ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

e)İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı katalog ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğrafları teklif mektupları ile birlikte komisyona sunulacaktır. Teknik Şartnameye cevaplar orjinal teknik dokümanla uyumlu olacaktır. Teknik dokümanlar, katalog ve fotoğraflar üzerinde firma ismi ve birim fiyat cetvelindeki sıra numarası yazılacaktır.

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 5 (beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

  1. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Kötekli Mahallesi Üniversite Yerleşkesi Mefharet Koçman Sağlık Merkezi Binası Kat:1 Menteşe/MUĞLA adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 110 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 120 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Strateji Geliştirme Dai. Bşk. Vakıflar Bankası Muğla Şubesi nezdinde bulunan TR90 0001 5001 5800 7299 5347 63 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Kötekli Mahallesi Üniversite Yerleşkesi Mefharet Koçman Sağlık Merkezi Binası Kat:1 Menteşe/MUĞLAadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

  1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

    12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

EK:

1.GRUP
1 Çalışma Tezgahı 1 Adet
2 Çalışma Tezgahı 1 Adet
3 Set Üstü Mikser 2 Adet
4 Tost Makinesi 1 Adet
5 Gıda Dilimleme Makinesi 1 Adet
6 Çift Evyeli Tezgah 1 Adet
7 Çalışma Tezgahı 1 Adet
8 Mikrodalga Fırın 2 Adet
9 Tezgah Tipi Buzdolabı Çekmeceli 2 Adet
10 İndiksiyon Ocak Seti 2 Adet
11 Tepsi Taşıma Arabası 1 Adet
12 Demonte İstif Rafı 2 Adet
13 Kepçe Askısı 2 Adet
14 Demonte İstif Rafı 2 Adet
15 Çift Evyeli Tezgah 1 Adet
16 Sebze Süzme Tezgahı 2 Adet
17 Polietilen Çalışma Tezgahı 1 Adet
18 Sebze Doğrama Makinesi 1 Adet
19 Hareketli Tezgah 1 Adet
20 Tek Evyeli Tezgah 2 Adet
21 Bıçak Sterilizatör 2 Adet
22 Kıyma Makinesi 1 Adet
23 Polietilen Et Kütüğü 1 Adet
24 Duvar Rafı 3 Adet
25 Gazlı Kuzine 1 Adet
26 Yer Ocağı 1 Adet
27 Çalışma Tezgahı 1 Adet
28 Planet Mikser 1 Adet
29 Un Şeker Arabası 2 Adet
30 Mermer Tezgah 1 Adet
31 Vakum Paketleme Makinesi 1 Adet
32 Malzeme Taşıma Arabası 1 Adet
33 El Yıkama Evyesi 1 Adet
34 Mermer Tezgah 1 Adet
35 Mermer Tezgah 1 Adet
36 Mermer Tezgah 1 Adet
37 Hamur Açma Makinesi 1 Adet
38 Spiral Hamur Yoğurma Makinesi 1 Adet
39 Tek Evyeli Tezgah 1 Adet
40 Set Üstü Saladbar 1 Adet
41 El Blender 1 Adet
42 DRY Aget Et Yaşlandırma Dolabı 1 Adet
43 Tartım Baskülü 1 Adet
44 Hassas Elektronik Terazi 1 Adet
45 Salamander 1 Adet
46 Capuccino ve Espresso Makinesi 1 Adet
47 Filtre Kahve Makinesi 1 Adet
48 Et Kemik Testeresi 1 Adet
49 Türk Kahve Makinesi 2 Adet
50 Elektrikli Çay Makinesi 1 Adet
51 Ahşap Servis Arabası 2 Adet
52 Tabak Taşıma Arabası 1 Adet
53 Bar Blendır 1 Adet
 

 

 

 

 

2.GRUP

54 Nötr Servis Ünitesi 1 Adet
55 Sıcak Teşhir Ünitesi 1 Adet
56 Meze Teşhir Dolabı 1 Adet
57 Tatlı Teşhir Dolabı 1 Adet
58 Nötr Servis Ünitesi 1 Adet
59 Kuver Ünitesi 1 Adet
60 Bain Marie 1 Adet
61 Nötr Servis Ünitesi 1 Adet
62 Nötr Servis Ünitesi 1 Adet
63 Tepsi Kaydırma Standı 1 Adet
 

 

3.GRUP

64 Koveksiyonel Patisserie Fırını 1 Adet
65 Fırın Alt Standı 1 Adet
 

 

4.GRUP

66 Orta Tip Davlumbaz 1 Adet
67 Makarna Haşlama 1 Adet
68 Elektrikli Fritöz İkili 1 Adet
69 Wok Ocak 1 Adet
70 Gazlı Ocak 1 Adet
71 Gazlı Izgara Düz/Oluklu 1 Adet
72 Elektrikli Benmari 1 Adet
73 Elektrikli Ocak 1 Adet
74 Gazlı Lava Taşlı Oluklu Izgara 1 Adet
75 Set Altı Tezgah 5 Adet
76 Set Altı Tezgah 6 Adet
77 Ara Tezgah 2 Adet
5.GRUP
78 Konveksiyonel Kombi Fırın 1 Adet
79 Hamur Mayalandırma Kabini 1 Adet
 

 

6.GRUP

80 Giyotin Tip Bulaşık Makinesi 1 Adet
81 Bulaşık Alma Tezgahı 1 Adet
82 Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı 1 Adet
83 Ön Yıkama Duşu 2 Adet
84 Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı 1 Adet
85 Kazan Yıkama Evyesi 1 Adet
 

 

7.GRUP

86 Duvar Tipi Mangal Izgara 1 Adet
87 Izgara Alt Tezgahı 1 Adet

 

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.