8 KALEM TIBBİ SARF MALZEMESİ , İLAÇ VE DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI MUĞLA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

Bu haber 13 Haziran 2015 - 0:30 'de eklendi ve 833 kez görüntülendi.

8 KALEM TIBBİ SARF MALZEMESİ , İLAÇ VE DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI

MUĞLA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

8 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi, İlaç ve Demirbaş Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2015/72366

 

1-İdarenin
a) Adresi : ORHANİYE MAHALLESİ İSMET ÇATAK CAD. 22 48000 MENTEŞE/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2522141105 – 2522131619
c) Elektronik Posta Adresi : hsm48.destek@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerince kullanılma üzere 4 kalem Tıbbi Sarf Malzeme , 3 kalem İlaç ve 1 kalem Demirbaş malzeme alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Muğla Halk Sağlığı Müdürlüğü Deposuna yerinde teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 1 (bir) gün içerisinde işe başlanacak olup, 30 (otuz) takvim günü içerisinde Muğla Halk Sağlığı Müdürlüğü deposuna yerinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Muğla Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 07.07.2015 – 14:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Teklif Edilen ürünler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak malzemelerin TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekir. İstekliler bu belgeyi ihale dosyası içinde sunacaklardır.

Oral Kontraseptif Hap , Gebe Demir Preparatı ve Bebek D Vitamini kalemlerine teklif verecek isteklilerin Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünden tastikli ruhsatnamenin aslını veya noter tastikli fotokopisini ve/veya “Aslı idarece Görülmüştür” kaşeli fotokopisini ihale dosyasında sunmak zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
8. kalem ürün(Jinekolojik Masa) için 2 yıl bakım onarım garanti belgesi, kullanma klavuzu ile kullanma talimatı ve teknik servislere ait iletişim belgeleri firma tarafından idareye sunulmalıdır.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Teklif edilen ürünlerden, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak malzemelerin TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekenler için, istekliler bu belgeleri ihale dosyası içerisinde sunacaklardır. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olduğuna dair belgeyi ve teklif edilen sarf malzemelerin TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası tarafından onaylanmış ürün (Barkod) numaraları, teklif ile birlikte verilecektir. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) mevzuatı kapsamı dışında olan tıbbi malzemeler için üretici/ithalatçının yönetmelikler kapsamında olmadığı ile ilgili yazılı beyanı ile birlikte, istekliler; üretici ise üretici olduğuna dair, yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğuna dair belgeleri ihale dosyasında sunacaklardır.İlaç kalemlerine teklif edilen ürünlerden, ecza depoları ile ihaleye çıkılan ürünlerin imalatçı veya ithalatçı firmaları girebilecektir. İmalatçı, ithalatçı veya ecza deposu olmayan firmalar ihaleye katılamayacaktır. İstekliler imalatçı, ithalatçı yada ecza deposu olduğunu gösteren belgeleri ihale dosyasında vereceklerdir.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1.,2., 3., 4. ve 5.,6.,7. kalemler için teklif edecekleri ürünlere ait birer adet tanıtıcı numuneyi ihale tarih ve saatine kadar idareye teslim edeceklerdir. Ayrıca 8. kalem ürün için orjinal tanıtıcı kataloğu ihale teklif zarfında sunacaklardır. 3. kalem ürün için teklif veren firma teknik şartnameye uygunluk cevabını teklif zarfında sunacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 8.kısmında %5(Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
  2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muğla Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şubesi adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 51 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini ZİRAAT BANKASI MUĞLA ŞUBESİ TR630001000201000010005696 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şubesi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

  1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
  3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.