5 KALEM ARAÇ LASTİĞİ ALIMI / İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Bu haber 28 Mart 2015 - 18:07 'de eklendi ve 799 kez görüntülendi.

5 KALEM ARAÇ LASTİĞİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası: 2015/35304

1- İdarenin

 1. a) Adresi: ORHANİYE MAH. İSMET ÇATAK CAD. NO:22 48000 MUĞLA MERKEZ/MUĞLA
 2. b)Telefon ve faks numarası: 252 2141105 – 252 2143685
 3. c)Elektronik Posta Adresi: muglaidarimaliisler@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

 1. a)Niteliği, türü ve miktarı: Alımı yapılacak malın niteliği araç lastiği olup; 5 kalemdir.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b)Teslim yeri: Muğla İl Sağlık Müdürlüğü deposuna yerinde teslim edilecektir.
 2. c)Teslim tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını takiben aynı gün işe başlanacak ve 15 gün içinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

 1. a)Yapılacağı yer: Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü
 2. b)Tarihi ve saati: 10.04.2015 -14:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

 1. a)İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 2. b)Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 3. c)Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir,

a- İstekli adına düzenlenmiş sanayi sicil belgesi

b- İsteklinin meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş kapasite raporu

c- Kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş imalat yeterlik belgesi

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

 1. a)Yüklenici firma lastiklerin değişimi için Muğla İli ve/veya ilçelerinde açık adreslerini İdaremize bildireceği yerler gösterecektir. Gösterilen yerlerde yapılan işlemin ücreti yüklenici tarafından karşılanacaktır.
 2. b)Lastiklerin montajları yüklenici tarafından yapılacak veya yaptırılacak olup, her bir lastik için teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kullanılabilecek bir adet değişim fişi veya hizmeti verilecektir.
 3. c)Lastiklerin değişimi esnasında lastiklere eğer yoksa çelik sibop takılacak ve balans ayarları yapılacaktır. Yapılan balans ayarı ve takılan çelik siboplar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler: Lastikler TSE ve CE belgeli olmalıdır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler 1,2 ve 3. kalemlere ait 1 (bir) er adet numunelerini ihale tarih ve saatine kadar komisyona teslim edilecektir. Teklif cetvelinde teklif edilen ürünün markası istekli tarafından belirtilecektir.

Teklif edilen lastiklerin teknik özelliklerini içeren kataloglar teklif ile birlikte verilecektir. Teklik ettikleri lastiklerin ebadını, katını, tipini, desenini ve markasını tekliflerinde belirtip sundukları katalogda işaretleyerek göstereceklerdir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 31 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini ZİRAAT BANKASI MUĞLA ŞUBESİ TR03 0001 0002 0135 7706 3750 01 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Şube
  Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.