30 KALEM MAKİNE TEÇHİZAT / İDARÎ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

Bu haber 21 Haziran 2015 - 17:44 'de eklendi ve 687 kez görüntülendi.

30 KALEM MAKİNE TEÇHİZAT / İDARÎ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

30 Kalem Makine Teçhizat alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2015/76449

1- İdarenin

 1. a) Adresi: ÜNİVERSİTE YERLEŞKESİ MEFHARET KOÇMAN SAĞLIK MERKEZİ KAT-1 48000 Kötekli Merkez/MUĞLA
 2. b)Telefon ve faks numarası: (252)211 11 16 – (252)211 11 36
 3. c)Elektronik Posta Adresi: satinalma@mu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı: Malın miktarı ve türü ekte yer almaktadır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yerleri: Söz konusu cihaz ve ekipmanlar, talep eden okul idaresi denetiminde ilgili kişi/kişilere montajları yapıldıktan sonra çalışır durumda imza karşılığı teslim edilecektir.
 2. c) Teslim tarihi: İhale konusu cihaz ve ekipmanlar sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45(kırkbeş) takvim günü içerisinde talep eden okul idaresinin denetiminde ilgili kişi/kişilere teslim edilecektir.

3- İhalenin

 1. a)Yapılacağı yer: Muğla Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Üniversitesi Yerleşkesi Mefharet KOÇMAN Sağlık Merkezi Binası Zemin Kat Kötekli/MUĞLA
 2. b)Tarihi ve saati: 03.07.2015 – 10:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

 1. a)İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 2. b)Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 3. c)Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

 1. a)İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
 2. b)İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
 3. c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
 4. d)İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
 5. e)İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekli teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı katalog ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğrafları teklif mektupları ile birlikte komisyona sunacaktır. Teknik Şartnameye cevaplar orjinal teknik doküman ile uyumlu olacaktır.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 5 (beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muğla Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Üniversitesi Yerleşkesi Mefharet KOÇMAN Sağlık Merkezi Binası Kat:1 Kötekli/MUĞLA adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 60 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 70 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini VAKIFLAR BANKASI MUĞLA ŞUBESİ TR90 0001 5001 5800 7299 534763 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Üniversitesi Yerleşkesi Mefharet KOÇMAN Sağlık Merkezi Binası Kat:1 Kötekli/MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış ) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
S.No Malzemenin Cinsi Miktarı Birimi
1 Buzdolabı 1 Adet
2 Mikrodalga Fırın 1 Adet
3 Mini Buzdolabı 1 Adet
4 Mikrodalga Fırın 1 Adet
5 Derin Dondurucu 1 Adet

 

6 Bulaşık Makinası 1 Adet
7 Vakum Makinası 2 Adet
8 Halı Yıkama Makinası 1 Adet
9 Infrared ısıtıcı 4 Adet
10 Vantilatör 6 Adet
11 Mini Buzdolabı 1 Adet
12 Bardak Yıkama Makinası 1 Adet
13 Çamaşır Makinası 1 Adet
14 Ütü ve Masası 1 Adet
15 Mutfak Şefi 6 Adet
16 Buzdolabı 1 Adet
17 Elektrikli Ocak 1 Adet
18 Kurutuculu Çamaşır Yıkama Makinası 1 Adet
19 Buharlı Ütü 1 Adet
20 El Blender 1 Adet
21 Mıxer 1 Adet
22 Blender (vvaring) 1 Adet
23 Mikrodalga Mutfak Tipi Dijital 1 Adet
24 Derin Dondurucu 1 Adet
25 Termosifon 2 Adet
26 Çok Amaçlı Mikser 1 Adet
27 El Mikseri 1 Adet
28 Waffle Makinesi 1 Adet
29 Dijital Mutfak Terazisi 1 Adet
30 Blender Seti 1 Adet

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.