23 KALEM BİLGİSAYAR SARF VE DEMİRBAŞ MALZEMESİ / İL SAĞLİK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLİĞİ MÜSTEŞARLIK

Bu haber 07 Mayıs 2014 - 0:06 'de eklendi ve 657 kez görüntülendi.

23 KALEM BİLGİSAYAR SARF VE DEMİRBAŞ MALZEMESİ /
İL SAĞLİK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLİĞİ MÜSTEŞARLIK

23 KALEM BİLGİSAYAR SARF VE DEMİRBAŞ MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
: 2014/49117
1- İdarenin

a) Adresi: ORHANIYE MAH. İSMET ÇATAK CAD. NO:22 48000
MUĞLA MERKEZ/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası: 252 214 1105 -252 214 3685
c) Elektronik Posta Adresi
:

muglaidarimaliisler@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi
(varsa)
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı
:Alımı yapılacak malın miktarı ve türü 23 Kalem
Bilgisayar Sarf ve Demirbaş Malzemesi olup ekli listede
gösterilmiştir.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri
:Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Deposuna yerinde teslim
edilecektir.
c) Teslim tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı gün işe başlanacak olup, tüm
kalemler işin başlamasına müteakip 20 (yirmi) takvim
günü içerisinde Muğla İl Sağlık Müdürlüğü deposuna
yerinde teslim edilecektir.
3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
:03.06.2014-14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve
Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar
Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret
Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu
bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve  mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması  gereken
kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

2. Kalem (thin  elient) ince istemci için CE sertifikası bulunmalı ve bu sertifikalara ait
kanıtlayıcı belgeler teklif dosyasında sunulmalıdır.

4.3.2. Tedarik edilecek  malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
2,4,5,6,12,13,19,20,21. kalemlere ait teklif edilen ürünlerin, teknik şartnamede yer alan teknik
kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, istekliler ihale saatine kadar teklifte
bulunacakları kalemlere ait numuneleri İdareye teslim edecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muğla İl
Sağlık Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresinden satın
alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı
almak isteyenler, posta masrafı dahil 51 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini TZ ZİRAAT
BANKASI MUĞLA ŞB. TR03 0001 0002 0135 7706 3750 01 yatırmak zorundadır. Posta
yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu
ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını
yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün
önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla
gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın
ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma
tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Şube
Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileeeği gibi. aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri
için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat
sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.