2 KALEM AKARYAKIT ÜRÜNÜ (KALORİFER YAKITI VE MOTORİN) HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

Bu haber 21 Temmuz 2014 - 0:51 'de eklendi ve 609 kez görüntülendi.

2 Kalem Akaryakıt Ürünü (Kalorifer Yakıtı ve Motorin) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/85748

1- İdarenin

a) Adresi: ORHANİYE MAHALLESİ İSMET ÇATAK CAD. 22 48000
MENTEŞE/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası:2522141105 -2522131619
c) Elektronik Posta Adresi: hsm48.destek@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi
(varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı
: 2 Kalem Akaryakıt Ürünü (Kalorifer Yakıtı ve Motorin); 1-
Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil 4): 70.000 Kg. 2- Motorin : 5.000 Litre

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri: Müdürlüğümüze bağlı ekli dağıtım listesinde belirtilen ilçelerdeki
sağlık kurum ve kuruluşlarının yakıt tanklarına ve jeneratörlerine
ihtiyaç doğrultusunda peyder pey yerinde teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri
: Yüklenici firma, alımı yapılacak olan Kalorifer Yakıtı (Fuel-Oil 4)
ve Motorini sözleşme tarihinden itibaren başlayıp, 8 ay süreyle
ihtiyaç nispetinde peyder pey olarak ekli dağıtım listesinde
belirtilen ilçelerdeki Halk Sağlığı Müdürlüğümüze bağlı Sağlık
Kurum ve Kuruluşların yakıt tanklarına ve jeneratörlerine yerinde
teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer
: Muğla Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati

: 11.08.2014- 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar
Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine
göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu
gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince
alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) İstekli bir “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu” ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım
Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
b) İstekli bir “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi” ise teklif sahibinin bayisi olduğu
kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama
kuruluşunun bayisi olduğuna dair Bayilik yazısı veya Bayilik Sözleşmesi.

c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim
tarihine kadar geçerliliği olan îstasyonlu Bayilik Belgesi.
d) Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nden verilmiş ve iş bitim tarihine kadar
geçerliliği olan K Belgesi isteklinin ihale dosyasında bulunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY ( Türk Lirası) karşılığı Muğla Halk
Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şubesi adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak
isteyenler, posta masrafı dahil 51 TRY ( Türk Lirası) doküman bedelini T.C. Ziraat Bankası Muğla
Şubesinin TR05 0001 0002 0159 6231 2750 01 IBAN Nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta
yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale
dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan
faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır.
İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının
posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da
dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya
verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şubesi
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.