123 KALEM İLAÇ / MUĞLA KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Bu haber 11 Ağustos 2015 - 18:41 'de eklendi ve 874 kez görüntülendi.

123 KALEM İLAÇ / MUĞLA KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

123 KALEM İLAÇ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2015/99596

1- İdarenin

 1. a)Adresi: Karamehmet Mah. Apdi İpekçi Cad. No:70 48000 MENTEŞE/MUĞLA
 2. b)Telefon ve faks numarası: 2522144041 – 2522144046
 3. c)Elektronik Posta Adresi: muglakamu@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı: 123 Kalem İlaç Alımına ait ihtiyaç dağılım listesinin hastanelere göre dağılımı ektedir.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yerleri: 1-Bodrum Devlet Hastanesi, 2-Dalaman Devlet Hastanesi, 3-Datça Devlet Hastanesi, 4-Fethiye Devlet Hastanesi, 5-Köyceğiz Devlet Hastanesi, 6-Marmaris Devlet Hastanesi, 7-75. Yıl Milas Devlet Hastanesi, 8-Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 9-Ortaca Devlet Hastanesi, 10-Yatağan Devlet Hastanesi
 2. c) Teslim tarihleri: Teslimatlar; sözleşme imzalandıktan sonra, ihale dokümanı içerisinde yer alan “İhale Kalemlerinin Hastanelere Göre Dağılımını Gösteren Tablo” dahilinde peyderpey olarak yapılacak olup, ihtiyaç sahibi hastane idaresi tarafından sipariş verilen miktar üzerinden, yükleniciye tebliğ edilen sipariş yazısı dahilindeki süre içerisinde, süre belirtilmemiş ise 10 (on) iş günü içinde ilgili sağlık tesisinin deposuna mesai saatlerinde yapılacaktır.

3- İhalenin

 1. a)Yapılacağı yer: Muğla İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı Satın Alma Birimi -Karamehmet Mah. Abdi İpekçi Cd. No:70 Menteşe/ Muğla
 2. b)Tarihi ve saati: 08.09.2015 – 11:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

İstekli ithalatçı ise ithalat yetki belgesi, istekli imalatçı ise Sağlık Bakanlığı üretim izni belgesi (ruhsat), Ecza Deposu ise Sağlık Bakanlı’ ndan alınan Ecza Deposu Ruhsatının aslını veya noter tastikli suretini veya ” ASLI İDARECE GÖRÜLMÜŞTÜR” kaşeli ve imzalı fotokopisini ihale dosyasında sunacaklardır.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muğla İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı Satın Alma Birimi – Karamehmet Mah. Abdi İpekçi Cad. No:70 Menteşe/MUĞLA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı Satın Alma Birimi -Karamehmet Mah. Abdi İpekçi Cd. No:70 Menteşe/ Muğla adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.